Follow

Hementxe nago, kostata baina azkenean lortuta. Ikusiko dugu sare sozial honek pena merezi baduen.
Ea twiterreko lagunak topatzen baditudan hemendik.

, baina honi ez zaio deituko txiokatzea, ezta?

@Barakaos ¡Hola! Feliz aterrizaje en el Fediverso. :fediverse: Igual esto te sirve: confederac.io/es/principal/que

Por aquí hay una clara conexión euskalduna o más. A ver si alguien ve tu mensaje y te conecta.

Sign in to participate in the conversation
Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!