Follow

Lotsagarria Errekaldeko auzoan Dani Pastor, Euskal preso politikoaren kontra batzuk daramaten boikota kanpaina. Are lotsagarriagoa presoen defentsan lan egiten esaten dutenak badira. Begirune gehiago daukate damutuenganako preso borrokalari eta kontsekuenteentzat.
amnistiaaskatasuna.com/eu/arti

Sign in to participate in the conversation
Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!