Hackers antifeixistes accedeixen als servidors i canals de comunicació de l'organització neonazi nord-americana Identity Evropa, i publiquen tota la informació sobre els seus membres, les seues accions i les seues tàctiques de reclutament. Via @UR_Ninja
t.co/VXjcAIV465
Cc: @LETRA

Follow

@FrancescGali Muy interesante. Que los destapen, me recuerda a una de las mejores historias que he encontrado en estos años, la de Megan Squire: wired.com/story/free-speech-is

Sign in to participate in the conversation
Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!