@SeguimFils mmm si és molt greu que Google desembarqui a l'escola pública, però també és greu que moviments socials utilitzen Google Analytics a la seva web. Haurieu de refexionar sobre el tema ja que al programari lliure hi han alternatives 🤓 😜

Com deia ma mare: Pedicar con el ejemplo

Follow

@ona totalment d'acord. Existeix per analítica web i també
una alternativa a Drive mancomunada on les usuàries es fan cooperativistes és commonscloud.coop/
I més alternatives:
xes.cat/repositori-eines-lliur

@SeguimFils Doncs, si sou conscients, perquè teniu a la vostra web Google Analytics? No entenc...

@ona glups! Vaya, pillados :ohmyworld:
Pues no lo estabamos usando, usamos Matomo en otros proyectos y teníamos pendiente ponerlo en la teixidora.
Tomamos compromiso de cambiaro.
Una contradicción grandiosa, sí :lemonysmile:

@SeguimFils super que decidiu canviar-ho. No oblideu que encara què vosaltres no ho feu servir, Google si. Per cura dels vostres lectors, canvieu-lo aviat, no? :tux:

Teixidora ja no té , ens treiem una contradicció i una càrrega.
Gràcies @ona per avisar-nos i demanar-nos coherència!

@SeguimFils és un plaer veure la vostra conseqüència. M'alegre molt que hi hagi un nou lloc sense on no ens podrà segir el Gran Germà.

Sign in to participate in the conversation
Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!