Follow

Durant el mes de març els enllaços de Teixidora.net es tenyeixen de lila. Us proposem participar al fent pàgines sobre organitzacions feministes i/o relacionades amb gènere i tecnologia i optar als premis del repte.
Si us plau difoneu-ho i participeu.

teixidora.net/wiki/G%C3%A8nere

Sign in to participate in the conversation
Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!