Follow

Un article a @La_Directa explica les alternatives a l'oligopoli digital que ja són una realitat que podem escollir. Al blog de femProcomuns en fem la ressenya i expliquem com contribuïm a construir aquestes alternatives.
femprocomuns.coop/un-article-a

· · Web · 0 · 3 · 2
Sign in to participate in the conversation
Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!