"El mar és com un desert d'aigua,
no té camins ni té senyals;
El mar és un desert d'onades,
una lluita sorda i constant;
és el mar la nostra terra ferma
on vivim arrelats en el vent."
Dagoll Dagom - Himne dels pirates

La Història mai em deixarà de sorprendre, sobretot quan utilitza conceptes com el que apareix en el 3:33 d'aquest vídeo del @bcncultura@twitter.com on utilitza el concepte "anarquia feudal”...
youtu.be/ry4vqJxOaJs

Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!