RT @AlertaSolidaria@twitter.com

⚠️ ULTIMA HORA ⚠️

L'Audiència Nacional decreta llibertat sota fiança de 30.000 i 15.000 euros pel Jordi i pel Germinal.
✊ Exigim l'arxivament de la causa per les 9 encausades!

‼️ Per assolir aquestes quantitats necessitarem la col·laboració de tothom:
alertasolidaria.cat/2019/10/24

🐦🔗: twitter.com/AlertaSolidaria/st

Espero que algú estigui portant el compte del capital que hi ha immobilitzat en fiances judicials, més el que s'ha gastat fins ara en minutes d'advocats. Aquests diners, que és podrien dedicar a altres coses, també formen part de l'ofec econòmic del país.

Show thread
Follow

Un altre judici-farsa per humiliar els catalufos omplint hores de ràdio i TV i, de pas, les butxaques del gremi jurídic nostrat.

Ho torno a demanar: algú està comptabilitzant els diners que ens costa tot plegat?

Sign in to participate in the conversation
Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!