Follow

Setmana de festa major per a @AlfredRPico@twitter.com @MiriamSBrichs@twitter.com @TomasMolinaB@twitter.com @meteomauri@twitter.com @Monica_Usart@twitter.com @eloicordomi@twitter.com @mbernism@twitter.com i companyia.

@AlfredRPico@twitter.com @MiriamSBrichs@twitter.com @TomasMolinaB@twitter.com @MeteoMauri@twitter.com @Monica_Usart@twitter.com @eloicordomi@twitter.com @mbernism@twitter.com De moment la només representa un perill per als candidats als @DarwinAwards@twitter.com, però ja he fet aquesta llista Twitter amb més d'una dotzena de meteoròlegs de proximitat: twitter.com/albertcuesta/lists

Show thread

@AlfredRPico@twitter.com @MiriamSBrichs@twitter.com @TomasMolinaB@twitter.com @MeteoMauri@twitter.com @Monica_Usart@twitter.com @eloicordomi@twitter.com @mbernism@twitter.com De moment la només representa un perill per als candidats als @DarwinAwards@twitter.com, però ja he fet aquesta llista Twitter amb més d'una dotzena de meteoròlegs de proximitat. Podeu seguir-la i/o fer-ne RT: twitter.com/albertcuesta/lists

Show thread
Sign in to participate in the conversation
Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!