Follow

RT @ictlogist@twitter.com

Hem publicat l'API Oberta (GraphQL) de @metadecidim@twitter.com
Era una carència d'una eina oberta tan important com Decidim i una demanda que s'havia fet des del sector.
L'hem desenvolupat des de @governobertcat@twitter.com amb @CodiTramuntana@twitter.com i anirà al CORE
github.com/decidim/decidim/pul

🐦🔗: twitter.com/ictlogist/status/1

Sign in to participate in the conversation
Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!