Follow

Hàbil amb els programes d’edició d’imatges.... i poc hàbil amb l’ortografia i la sintaxi.

/via @manelcurado@twitter.com

RT @emergenciescat@twitter.com

🤔 Amb també arriben les de la mà d'algú hàbil amb els programes d'edició d'imatges. S'han suspès les classes al i alguns municipis com indica @educaciocat@twitter.com. Però no hi ha una suspensió generalitzada

🐦🔗: twitter.com/emergenciescat/sta

Sign in to participate in the conversation
Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!