Follow

Bon dia. He creat aquesta llista Twitter amb fonts primàries d'informació sobre els efectes del . Us hi podeu subscriure i/o fer-ne RT.
twitter.com/albertcuesta/lists

Sign in to participate in the conversation
Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!