Follow

Bon dia. He creat aquesta llista Twitter amb fonts primàries d'informació sobre els efectes del . Us hi podeu subscriure i/o fer-ne RT.
twitter.com/albertcuesta/lists
(nova adreça, l'anterior era incorrecta)

La llista Twitter del tuit anterior és només de serveis operatius. Com a complement vaig fer aquesta altra llista de meteoròlegs quilòmetre zero. twitter.com/albertcuesta/statu

Show thread
Sign in to participate in the conversation
Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!