Follow

La mala llet dels fiscals del judici-farsa als @mossos@twitter.com no té res a veure amb la dels fiscals del Supremo, que anaven de sobrats i de postureig. S'explica perquè l'Audiència Nacional és hereva (1977) del Tribunal de Orden Público, el TOP franquista.

Sign in to participate in the conversation
Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!