Follow

RT @Catalunya_nit@twitter.com

🔊 Companyies de mobilitat i habitatge com @Uber@twitter.com i @habitaclia@twitter.com cedeixen les seves dades als ajuntaments per ajudar en les polítiques locals de cada municipi.

T'ho explica l'@albertcuesta@twitter.com a L@Net del dimarts:

ccma.cat/catradio/alacarta/cat

🐦🔗: twitter.com/Catalunya_nit/stat

Sign in to participate in the conversation
Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!