Follow

Sobre la barra dels banquers ahir al @parlament_cat@twitter.com, per @albertmvidal@twitter.com

Periodisme sense ‘Villarejos’ ara.cat/_8f6e2143?s=t

@parlament_cat@twitter.com @Albertmvidal@twitter.com I aquesta és la crònica d'@albertmvidal@twitter.com i @alexfont@twitter.com sobre la sessió 155 d'ahir. Ho repeteixo, quina barra tenen els banquers.

ara.cat/economia/directe-comis

Show thread
Sign in to participate in the conversation
Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!