Follow

A casa l'@imussarra@twitter.com porta tres dies cosint mascaretes que els centres sanitaris de i la comarca distribuiran a qui les necessiti. Forma part d'un grup de 50 cosidores del poble que es proporcionen material. També fan pantalles de protecció i... (1/3)

... bates hospitalàries amb bosses d'escombraries. Us ho explico perquè aquestes situacions deixen a la vista com és de debò la gent. Quan ella es va incorporar al grup ho va explicar a d'altres persones per si volien afegir-s'hi. (2/3)

Show thread

I una d'aquestes, en comptes d'interessar-se o declinar (potser no sap cosir, o no té màquina a casa) només li va respondre "ja em diràs com puc aconseguir tres d'aquestes mascaretes que feu". Hi ha qui treballa discretament per als altres i qui només pensa en ell mateix. (3/3)

Show thread
Sign in to participate in the conversation
Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!