RT @CanalPDA@twitter.com

Pues nada, ya sabemos cómo son los nuevos , gracias al pobre Richard Yu que ha tenido que presentarlo sobre el escenario frente a un auditorio vacío y a una considerable audiencia virtual.

🐦🔗: twitter.com/CanalPDA/status/12

No puc dir que m'estigui avorrint amb la roda de presentacions virtuals. D'aquí a una estona toca la del llibre de @margaltes@twitter.com i després un amb @pilarconesa@twitter.com @carlosgraulara@twitter.com i @genisroca@twitter.com. Uf.

Show thread
Follow

El de @MWCapital@twitter.com sobre crisi, oportunitat i lideratge, ara en directe.

I aquí deixo constància de la presentació anterior de , el llibre de @margaltes@twitter.com que suposo que ja tots heu comprat.

Show thread

Per cert, dos actes virtuals fets a Barcelona amb 11 participants d’aquí, parlant tots en espanyol.

Show thread

Ui, el que acaba de dir en @genisroca@twitter.com sobre economia productiva al ho haurien d'haver sentit els participants a la presentació de .

Show thread

Admirable optimisme sobre el futur de @PilarConesa@twitter.com al . Em sap greu no compartir-lo.

Show thread
Sign in to participate in the conversation
Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!