Follow

Quins pebrots! Ho tindré present demà, quan em carreguin al compte el rebut mensual dels .

RT @324cat@twitter.com

🔴 Ábalos: “Necessitem la col·laboració dels treballadors, empresaris, autònoms,... necessitem que aportin la seva càrrega de solidaritat i generositat per a la recuperació del país”
bit.ly/3dGwGtu

🐦🔗: twitter.com/324cat/status/1244

Sign in to participate in the conversation
Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!