Ara marxo de la conferència virtual de premsa de @Huawei@twitter.com, que avui recuperem l’horari habitual al @maticatradio@twitter.com: en directe a partir de les 11:10.

Em diuen pel pinganillo que anem amb retard i ens toca a les 11:25. @albertmurillo@twitter.com @HolaMariola@twitter.com

Show thread
Follow

@albertmurillo@twitter.com @HolaMariola@twitter.com A punt per al @maticatradio@twitter.com!

Sign in to participate in the conversation
Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!