Només una és falsa:
1. He segut al seient de Rosa Parks al bus
2. M'ha detingut la policia a Kosovo quan encara era Iugoslàvia
3. He volat en un avió pilotat per John Travolta
4. Vaig ser subcampió mundial de menjadors de borregos
5. He parlat amb Steve Jobs sobre patins (ell).

👆🏻👆🏻👆🏻
Per tancar aquesta juguesca, l'opció falsa és la 3. Però no perquè Travolta no sigui pilot. Té un Boeing 707 i llicència per pilotar 747.

Show thread
Follow

I per als que dubteu del meu subcampionat mundial de menjadors de borregos, aquest és el trofeu que ho acredita. Fira de Sant Isidre de Cardedeu, any 2001.

Sign in to participate in the conversation
Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!