Follow

Ei, tens un segon⁉️ @pamapamcat@twitter.com està fent una enquesta per saber si fem servir a l’ de Barcelona.

🤗 L’informe ens ajudarà a que des de @colectic_coop@twitter.com puguem oferir-vos atenció personalitzada

🙏🏾 Respon i floss.colectic.coop/enquesta-T

Sign in to participate in the conversation
Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!