🌱Del 13 de març al 5 d'abril se celebra la 2a Setmana del amb ➕ de 100 activitats per a construir una 🏘️ciutat i un 💚planeta més habitables!

Follow

Des de @colectic_coop@twitter.com participem el 19/03 amb el taller ' És sostenible la vida digital?' a l'Espai Consum Responsable (Rda. Sant Pau, 43-45)

👉🏽Volem debatre sobre les conseqüències que tenen les nostres vides digitals per al planeta i el projecte

Sign in to participate in the conversation
Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!