♀️ Som a a la 5na. trobada desenvolupant solucions innovadores per augmentar el nombre de nenes i dones joves a l’agenda digital de la UE
📸 @WomenForIT@twitter.com

➕info: women4it.eu

Follow

🤳🏾Ahir també vam participar a l' a Brussel·les amb per aprendre i co-dissenyar la formació que impartirem a joves, famílies, educadores i dinamitzadores per lluitar contra la desinformació a les xarxes socials

➕info: youtu.be/f7KJbMVOdak

Sign in to participate in the conversation
Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!