Follow

Si ha encés la metxa cap a , amb volem ajudar a que no s'apagui!
🔥Migrar a programari lliure és senzill i des de @colectic_coop@twitter.com
volem acompanyar-vos!
➕info: colectic.coop/projecte/passa

Sign in to participate in the conversation
Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!