Follow

📻 Tornem a l' @altraradio@twitter.com ! I aquest cop ho fem per a parlar dels nous vídeos sobre la plaça Folch i Torres del que hem fet dins el projecte 'Càpsules de la Memòria' de

▶️ Si voleu saber més, doneu-li al PLAY (a partir del min. 30.11) rtve.es/alacarta/audios/laltra

🎬 Parlem amb amb l’Abdelkader, propietari d'un bar que es troba a la plaça, sobre com ha afectat al seu negoci.

🔗 ja.cat/xXSQ1

🔺Un vídeo de Lidia Pigazos González i Marià Domingo Lázaro

Show thread

🎬Parlem amb la Sara i n’Ivan, dos arquitectes de l’estudi d’arquitectura Mangrana de la Plaça Folch i Torres, que ens exposen les seves vivències i experiències sobre la reforma de la plaça

🔗 ja.cat/MERzS

🔺Un vídeo de Lidia Pigazos González i Marià Domingo Lázaro

Show thread
Sign in to participate in the conversation
Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!