Follow

🗣️ Nou article de la Xarxeta de continguts impulsada per @pangea_org@twitter.com!

▶️ En aquest article @femprocomuns@twitter.com qüestiona des d’una mirada feminista les dinàmiques patriarcals que es segueixen aplicant dins els col.lectius que treballen en

pangea.org/blog-pangea/els-nos

Sign in to participate in the conversation
Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!