Follow

. @TotRaval@twitter.com comparteix continguts online per passar els dies de confinament , aprenent i gaudint amb continguts culturals de qualitat gratuïts

👀Doneu-li un cop d'ull!

totraval.org/ca/noticies/joemq

Sign in to participate in the conversation
Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!