Follow

🆕 | Vols aprendre a detectar les informacions falses que es difonen per Internet i les xarxes socials❓🤔

✅✖️Amb aquest curs aprendràs a detectar la informació de la desinformació

🗓️Del 5 al 26 de juny

🔗Consulta el programa: colectic.coop/article/curs-gra

Sign in to participate in the conversation
Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!