Follow

La @fsf@twitter.com ha iniciat una campanya d'adhesió de firmes a un comunicat, on demanen la llibertat de la comunitat estudiantil a l’hora d’utilitzar . Ho expliquem a @xarxanetorg@twitter.com

xarxanet.org/informatic/notici

Sign in to participate in the conversation
Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!