Follow

😊 Setembre (i de fet, sempre) és un bon moment per replantejar-nos la nostra relació amb les tecnologies i quines eines volem utilitzar des de l' durant el nou curs.

Coneixeu el nostre projecte ?

floss.colectic.coop/

Sign in to participate in the conversation
Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!