Follow

Què trobaràs a la nostra guia ?

2⃣8⃣ eines lliures per gestionar i executar la teva estratègia comunicativa:

✍️🏾 curació de continguts
📊 analítica web
📺 vídeo i àudio
📩 butlletins electrònics

i molt més!

comunicacioresponsable.colecti

Sign in to participate in the conversation
Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!