Follow

Bones festes i feliç 2021 (o almenys més feliç que 2020 😅)!

Recordeu que si regaleu o consumiu...

🎁 tecnologia, que sigui lliure i oberta!
🎁 roba, que sigui sostenible!
🎁 alimentació, que sigui ecològica i de proximitat!
🎁 cultura, que sigui cooperativa i feminista!

Sign in to participate in the conversation
Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!