Follow

Molt contentes#ABD i @Ecoserveis premiades en categoria Pobresa Energètica del de @coop_57 @SomEnergia amb el projecte 'RiSE-APP per una @Energia_Justa'

Amb la idea d'una app mòbil i web per la mitigació de la

bit.ly/2lDPWB8 pic.twitter.com/82iYcYgiXL twitter.com/abd_ong/status/116

· feed2toot · 0 · 1 · 0
Sign in to participate in the conversation
Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!