Follow

També hi ha dos projectes premiats sobre en el L'entrega dels premis es farà a l' de @SomEnergia a Mataró el 4, 5 i 6 d'octubre.
Inscripcions aquí escola.somenergia.coop/ pic.twitter.com/Wdn9ikzBay twitter.com/coop_57/status/117

· feed2toot · 0 · 1 · 0
Sign in to participate in the conversation
Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!