Follow

Estem molt emocionades perquè ja us podem anunciar els projectes guanyadors de la 3ª edició del , el concurs cooperatiu de @SomEnergia i @coop_57 Coop57, que premia models socials innovadors per avançar cap a una coop57.coop/ca/noticia/descobr …pic.twitter.com/DQa6r0PStv twitter.com/coop_57/status/117

· feed2toot · 0 · 1 · 0
Sign in to participate in the conversation
Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!