Follow

Hem engegat una campanya per a recuperar 1000m2 d'ús comunitari al centre històric de Valls.
Participa i
a través de latitaranya.coop/producte/dona …
Donacions de 50€ el m2 o 25€ el 1/2 m2
.


.twitter.com/WHGECPC3Rc twitter.com/titaranya/status/1

· feed2toot · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!