Follow

Què són les finances ètiques? Com podem construir un món amb justícia econòmica? Això i altres preguntes us respondran en un acte organitzat per la @banca_etica aquest dijous. Les són possibles, són una realitat en marxa. fetscoopera.org/2019/11/11/pen … twitter.com/FSMET_2020/status/

· feed2toot · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!