Follow

Als i a les donants del
@projectelliures
els uneix la voluntat de canviar la desigualtat social al nostre territori. Agraïm l'esforç i l'impuls de fomentar el canvi des de baix cap a dalt i acabar amb la i @coop_57 @omnium @HiginiaRoigpic.twitter.com/Omkd1sexG8 twitter.com/ecasacciosocial/st

· feed2toot · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!