Follow

RT by @coop_57: Al llarg d'aquests 40 anys la revista Cooperació Catalana ha pretès informar dels principals fets del cooperativisme català.

Actualment s'ha impregnat de les economies transformadores, de la mà del cooperativisme.

Seguim amb força! 💪 nitter.net/rocagales/status/12

· feed2toot · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!