Follow

RT by @coop_57: Com ja sabeu aquest mes la revista del cooperativisme ha fet 40 anys, però quina és la seva història?

Sabies que és hereva i successora d'altres publicacions sorgides abans de la Guerra Civil? Ja al 1899 el cooperativisme català disposava d'un mitjà! nitter.net/rocagales/status/12

· feed2toot · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!