Follow

RT by @coop_57: 🧾Entre el 1899 i 1939 es van anar editant diverses revistes amb un mateix objectiu: oferir una eina de divulgació per la reorganització del moviment cooperatiu.

Durant la presidència de la Fundació per part de Jaume Terribas (@IAlamego) es va recuperar aquesta eina! ⬇️ nitter.net/rocagales/status/12

· feed2toot · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!