Follow

RT by @coop_57: .@CooperationJXN és la constatació que és possible un municipalisme compromès amb les persones capaç de superar l’economia capitalista per posar la sostenibilitat de la vida de les persones i del planeta al centre. Ens ajudeu a traduir el llibre?

ca.goteo.org/project/fem-arrib nitter.net/ciutatinvisible/sta

· feed2toot · 0 · 1 · 0
Sign in to participate in the conversation
Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!