Follow

RT by @coop_57: El Supermercat @LaOsaCoop, que se situarà al barri de Tetuan-Madrid, és un exemple de que un altre consum és possible. És un supermercat col·laboratiu que compta amb el suport econòmic de les entitats de @coop_57, @fiareBE i @triodoses.

fets.org/osa-supermercat-exemp nitter.net/banca_etica/status/

· feed2toot · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!