Follow

RT by @coop_57: 🔊 Ampliació Fons de Crèdit Municipal de Barcelona per l’ESS

➡️ L’Ajuntament de Barcelona @coop_57 @Fiare_cat signen convenis de finançament per a entitats de BCN de l'ESS afectades econòmicament per la crisi @AltresEconomies

👉 bit.ly/AMPLIACIO-CREDIT

nitter.net/CooperativesCAT/sta

· feed2toot · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!