Follow

Ens estrenem a les xarxes lliures i federades :fediverse: 😍
amb la difusió de la Tardor Tech de Donestech amb tallers de seguretat i privacitat digital gratuïts i xerrades ciberfeministes! Us apunteu i ajudeu en la difusió? 😎 🍇
+ info i inscripcions a donestech.net

@donestech bienvenidas por estos rincones del fediverso!

Sign in to participate in the conversation
Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!