Follow

Com realitzar una recollida de signatures per Internet
donestech.net/noticia/com-real

Índex de continguts:

Change.org no és recomanable
Millor plataforma de recollida de signatures: Avaaz.org
Les “recollides de signatura” d'Internet són només llestes de noms
Signa electrònica
Les meves recomanacions
Sofactivisme

Original en Euskera
Traducción al español

Sign in to participate in the conversation
Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!