Follow

Novembre Feminista :: Formació – Com enfrontar i denunciar el Sexspreading?
Formació per entendre a quines situacions s’aplica el delicte de divulgació inconsentida de continguts sexuals o íntims (mal anomenat “revenge porn”) i conèixer recursos pràctics per denunciar davant les pròpies plataformes d’Internet i saber com denunciar legalment. Amb l’explicació de la recent publicació d’acoso.online
donestech.net/noticia/novembre

Sign in to participate in the conversation
Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!