Donestech participa en la investigació i presentació de l'informe de les ciberviolències masclistes al Palau de la Generalitat

donestech.net/noticia/donestec
Violències i tecnologies

Acoso.Online aterriza en España para ayudar a las mujeres víctimas de la difusión de publicaciones sexuales no consentidas

donestech.net/noticia/acosoonl

Seguretat-privacitat, Cura de dades, Violències i tecnologies

Radical Care: Embracing Feminist Finance

donestech.net/noticia/radical-

Seguretat-privacitat, Sobirania tecnològica, Ciberfeminisme d’investigacció

Acoso.online ens diu que el nostre enfocament de la seguretat hauria d'apoderar-nos i no ser una càrrega

donestech.net/noticia/acosoonl

Violències i tecnologies, Ciberfeminisme d’investigacció

Show more
Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!