Follow

La dramàtica situació d’un dels CDR empresonats, segons un familiar

Alerta solidària, que actua de defensa legal de Jolis, ha recordat la presumpció d’innocència de l’empresonat i ha denunciat que els seus drets són vulnerats cada dia que passa.
Un dels CDR detinguts a Santa Perpètua de Mogoda encara no ha pogut contactar amb els seus advocats 20 dies després del seu empresonament a Soto del Real.
kaosenlared.net/la-dramatica-s

Sign in to participate in the conversation
Red Confederada

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!